Posts Tagged ‘duch święty’

h1

Czas przemyśleń

Czerwiec 3, 2013

Do zasadniczych czynności liturgicznych zalicza się: składanie ofiar, modlitwa, oczyszczenia oraz ablucje, jak również inne formy oddawania czci bóstwom oraz świętym. Liturgia chrześcijańska za cel ma upamiętniać wiarę o zbawieniu, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, oraz tworzyć grono wierzących. Liturgia liturgia jest realizowana przez kompletne zgromadzenie, aczkolwiek specjalne role są najczęściej przewidziane dla osób w odpowiedni sposób wyświęconych.

Celem, jaki ma posiadać Rok wiary, ustanowiony przez dom boży, ma być przygotowanie warunków do autentycznego i odnowionego poczucia wiary, zastosowanie udziału misyjnego na potrzeby ponownej ewangelizacji. Powinien też ukazać wspólnotowe przyrzeczenie do nowego zrozumienia i prawd podstawowych zasad wiary, które stanowią element w Katechizmie Wiary Katolickiej. Katechizm powinien być również podstawowym elementem umacniania w wierze, szczególnie dla ludzi, którzy troszczą się o naukę wiernych.

W okresie przed wielkimi uroczystościami religijnymi przedstawiciele duchowieństwa prowadzą katechezy poświęcone podstawą wiary oraz liturgii (rok liturgiczny) zbliżającego się święta. Każde święto łączy się z wybraną tajemnicą wiary, połączenie między wiarą, życiem wiernych a liturgią. Dobre przeżycie liturgii jest oparte na jedności prowadzeniu życia z wyznawaną wiarą.

Reklamy